เข้าสู่ระบบ
Username :  
Password :  
  หมายเหตุ :
        Username คือ รหัสนักศึกษา
        Password คือ เลขบัตรประชาชน
 
ข้อกำหนดในการใช้งานระบบการจองสอบโครงการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 วิชา
 
ระบบการจองสอบโครงการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา (version 2)
 
** เปิดให้จองสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561* เท่านั้น **
 
      1. ระบบ ฯ สนับสนุนการทำงานของ browser chrome เท่านั้น
      2. นักศึกษาต้องทำการ Login เข้าระบบก่อนทุกครั้ง
      3. นักศึกษาควรตรวจสอบวิชา, วัน และเวลาที่จะทำการสอบก่อนการจองสอบ เพื่อตรวจสอบจำนวนที่นั่งที่สามารถจองได้ หากจำนวนที่นั่งเต็ม ระบบจะไม่สามารถทำการจองสอบได้
      4. นักศึกษาสามารถอ่านเนื้อหาในการสอบได้ที่เว็บไซต์ http://3lang.psru.ac.th
      5. กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการจองสอบ เนื่องจากสามารถจองสอบได้ครั้งเดียวต่อรายวิชาเท่านั้น ไม่สามารถทำการแก้ไขการจองสอบได้
      6. ในกรณีที่สอบวิชาคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษา เตรียมดินสอ 2B มาด้วย
   
   
   
 
   Copyright@2014 Information Technology Center Pibulsongkram Rajabhat University